Bestyrelsen i DUK-kreds 4 og 5

 

Formand.

Peer Jørgensen

Villumsvej 2

6683 Føvling

Tlf. 21283021

 

Kasserer.

Hans Andreas Andersen

Marsvej 54

8723 Løsning

Tlf. 23424531

 

Bestyrelsesmedlem/ Sekretær.

 

Tage Andersen

Lupinvænget 9

6800 Varde

Mobil. 25121109

 

 

 

 

Udstillingsudvalget:

Jesper Jørgensen

Vestergade 13

6650 Brørup

Tlf. 24666484

 

 

 

Kurt Krarup Steiness

Søndergade 108

6960 Hvide Sande

Tlf. 20964157

 

Dansk undulat klub - Kreds 4 og 5

Vedtægter

 

 

 

DUK Kreds 4 og 5`s vedtægter er en ”forlængelse” af D.U.K.s vedtægter.

Kredsens adresse er formandens.

Kredsens formål er at varetage arrangementer der fremmer undulatsporten i Danmark, med indhold af, socialt samvær, hvor alle skal være samlet omkring udvikling og fremme af undulatsporten, med menneskelig forskelligheds menings accept, både for nybegyndere og erfarne opdrættere.

Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen i DUK’s medlemsblad, pr. brev eller mail, med mindst 14 dages varsel, dog skal indkomne forslag være formanden i henne inden 1. november.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles samtidig og er følgende:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetæller.
 4. Formandens beretning
 5. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand på ulige årstal
 8. Valg af kasserer på lige årstal
 9. Valg af bestyrelsesmedlem/sekretær på lige årstal
 10. Valg af bestyrelsessuppleant (1år).
 11. Valg af bilagskontrolant på ulige årstal.
 12.  Valg af bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
 13. Valg af udstillingsudvalg 2 personer for 1. år.
 14. Eventuelt.

 

Vedtægtsbilag.

 

 

A.   Regnskabet må føres på PC.  Hvis regnskabet føres på PC skal det opbevares sikkert på en USB-nøgle eller lignende.

 

B.    Bilagskontrol af regnskabet. Regnskabet med kassebilag gennemgås. Ligeledes gennemgås regnskabet med driftsregnskabet og status, og der kontrolleres, at kredsens midler er til stede.

 

 

 1. Det pålægges bestyrelsen at udgifter til ekstraordinære indkøb, godkendes af kredsens medlemmer, ved simpelt flertal.

 

 1. Telefongodtgørelse ydes med 250 kr. årligt til formand og kasser. Bestyrelsesmedlem og udstillingsudvalgsmedlemmer ydes med 150 kr. årligt.

Kredsen betaler kørselsgodtgørelse til kredsens deltager til det årlige formandsmøde, til bestyrelses møder i kredsen og hvis der kommer bestyrelses møder sammen med andre kredse med 2,50 kr. pr. km. + evt. broafgift, dog skal der køres mest muligt sammen til færrest muligt km. sammenlagt.

 

 1.  Medlemmer der står i restance for kontingent, stadepenge med mere, som medlemmet har meldt sig til i DUK, eller en af dennes kredse medfører udelukkelse fra kreds 4 og 5 samt alle arrangementer i kredsen indtil restancen er betalt.

 

 1. Forhold vedrørende bestyrelsen:

Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår i utide, indtræder suppleanten i dennes sted.

 1. Er det formanden, der går i utide, indtræder det menige bestyrelsesmedlem i formandens opgaver og pligter indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis denne ordinære generalforsamling finder sted på lige år, vælges formanden for 1. år.
 2. Er det kasseren, der går i utide, indtræder det menige bestyrelsesmedlem eller suppleanten i kasserens opgaver og pligter indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis den ordinære generalforsamling finder sted i ulige år, vælges kasseren for 1. år.
 3. Er det det menige bestyrelsesmedlem / sekretær, der afgår i utide, indtræder suppleanten i dennes opgaver og pligter indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges nyt medlem til bestyrelsen.

 

 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 13. marts. 2013.

 

Udstillingsregler for Kreds 4 og 5:

DUK’s udstillingsregler samt følgende:

Vi udstiller i 3 klasser:

                        Klasse 1: Babyer ( fugle med årsring som ikke er fældede ( ufældede )).

Klasse 2: Ungfugle ( fugle med årsring, som er fældede, men de skal ikke gøres klar ( plukkes ).

Klasse 3: 1 års fugle ( fugle med årsring fra det foregående år, og  som skal klargøres (plukkes)).

Der dømmes til de 5 bedste hanner og hunner i de 3 klasser, som belønnes med rosetter.

”Best  in show”

Der er 2 pokaler til hver klasse ( 1 til han og 1 til hun ), derud over er der en pokal til ”Best in show” og til bedste modsatte køn, og bedste samlede resultat. ( flest point ).

Der er ingen erstatnings plaketter. Der indgraveres fuglens opdrætter nr. på en plade til pokalen.

Alle pokaler er vandre pokaler.

Udstillingsreglerne enstemmigt godkendt  på generalforsamling den 09-11-2013

 

 Generalforsamling for kreds 4 og 5.

Den 9 november 2013, kl.: 11.00

Hos Kurt Steiness, Søndergade 108, 6960 Hvide Sande

 

Dagsorden:

 

14 medlemmer var med.

 1. Valg af dirigent.: Vibeke Kjeldsen
 2. Valg af referent.: Tage Andersen
 3. Valg af stemmetæller.: Kurt Steiness og Jerry Lind
 4. Formandens beretning.: Blev enstemmigt godkendt.
 5. Kassereren fremlægger revideret regnskab.: Blev enstemmigt godkendt.
 6. Indkomne forslag.: Udstillingsreglerne blev enstemmigt godkendt.
 7. Valg af formand på ulige årstal.: PÅ valg er Peer Jørgensen, han modtager genvalg. Blev enstemmigt valgt.
 8. Valg af kasserer på lige årstal.
 9. Valg af bestyrelsesmedlem/sekretær på lige årstal.
 10. Valg af bestyrelsessuppleant (1år).: På valg er Peter Sørensen. Blev enstemmigt valgt.
 11. Valg af bilagskontrolant på ulige årstal.: På valg er Vibeke Kjeldsen. Blev enstemmigt valgt.
 12.  Valg af bilagskontrollantsuppleant for 1 år.: På valg er Erik Hjortborg. Blev enstemmigt valgt.
 13. Valg af udstillingsudvalg 2 personer for 1. år.: På valg er Jesper Jørgensen og Kurt Steiness. Blev enstemmigt valgt.
 14. Eventuelt. Gert´s brev blev diskuteret.: Udstillings regler i forhold til op og nedrykning fra de forskellige klasser blev diskuteret.

 

Formandens beretning:

13. marts havde vi stiftende generalforsamling da DUU er blevet nedlagt. Vi har haft møde ved Peter Sørensen med meget god beværtning bl. a. med masser af pølser m. m.

Der er mange fra kredsen der har deltaget i de forskellige kreds udstillinger og med mange gode resultater bl. a. Peter Sørensen, Bent Nielsen, Jerry Lind og Ketty Madsen og Erik Hjortborg i det Jyske, og Jerry Lind, Jesper og Peer Jørgensen har været på Sjælland.

På DUK`s landsskue hvor Ole Vinding vandt.

15 stk af alle pokalerne ved landsskuet tilfaldt medlemmer inden for kreds 4 og 5. flot resultat.

Vibeke spurgte til bedømmelsesregler inden for WBO.

Opalin varieteter med flæk blev diskuteret.

Udflugt til Sjælland til foråret, muligt besøg til Jens Otto og Rune.

Planet er at vi skal have mindst 2 møder, den første bliver den 1. februar til Bent Nielsen.

Ungskue den 10 maj i Vonsild Forsamlingshus. Der vil blive en enheds pris incl. Morgenkaffe, Smørrebrød og de fugle man tager med, for vi står selv med fortæringen. Dommer kan være Niels Erik med en aspirant. Eller Lars med aspirant.

 

Referatet godkendt den 09-11-2013